ท่อผ้าหลากสี

ท่อผ้าหลากสี
เลือกไปใช้งานลมเป่า
กับเครื่องสกายทูป
หรือจะนำไปใช้เป็นพื้นฐาน
ในการผลิตท่อรูปแบบต่างๆ